Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm. Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. Uchwała Rady Miasta  Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r. Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r. i Uchwała Rady Miasta  Nr VIII/128/15 z dnia 26.05.2015 r.) 

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych  w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 22 ogłasza przetarg na wynajem  następujących pomieszczeń:

a) sala gimnastyczna o powierzchni około 199 m2 w następujących terminach:

 1. poniedziałki    w godzinach od 19.00 do 21:00
 2. środy              w godzinach od 19.00 do 21:00
 3. piątki              w godzinach od 18:00 do 21:00

 - w  celu uprawiania sportu, treningów sportowych, prowadzenia zajęć tanecznych, z wyłączeniem gry w piłkę nożną, w systemie godzinowym.

b) sala do tenisa stołowego o pow. ok. 215 2 m w następujących terminach:

 1. poniedziałki    w godzinach od 17.00 do 21:00
 2. wtorki             w godzinach od 17.00 do 21:00
 3. środy              w godzinach od 17.00 do 21:00
 4. czwartki          w godzinach od 17.00 do 21:00
 5. piątki              w godzinach od 17:00 do 21:00

- w celu prowadzenia treningów sportowych o profilu tenis stołowy, w systemie godzinowym.

Sala jest wyposażona w 6 stołów do gry w tenisa stołowego.

 

 1. Minimalne stawki  za godzinę wynajmu poszczególnych pomieszczeń wynoszą:
 1. sala gimnastyczna                        - 50,00 zł netto za godz. zegarową
 2. sala do tenisa stołowego             - 30,00 zł  netto za godz. zegarową
 1. Wymienione wyżej stawki nie dotyczą wynajmów okazjonalnych (jednorazowych)
 2. Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów i mediów.
 3. Sale przeznaczone do wynajmu będą dostępne od dnia 1 września 2021 r.

Warunki przetargu:

 1. Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@lo12.szczecin.pl  lub w formie papierowej  w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych ul Małopolska 22 70-515 Szczecin.
 2. Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty , według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,

- kserokopia decyzji o nadaniu NIP i REGON,

- kserokopia dowodu osobistego (dla osób fizycznych),

- kserokopia umowy spółki cywilnej (dla spółek cywilnych)

 1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z treścią umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 2. Treść umowy zamieszczony jest na stronie internetowej  https://zssport.pl  oraz na stronie BIP Szkoły https://zssp.bipszczecin.pl/ stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 3. Złożenie oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.
 4. Data obowiązywania umowy najmu – od 1 września 2021 r.
 5. Termin składania ofert – od  24.05.2021 r.  do 28.05.2021 r. do godz. 15.00.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się  w dniu 31.05.2021 r. o godz.  11:00
 7. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie.
 8. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu za  wynajem . Oferta z najwyższą stawką  zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 9. Wyniki przetargu ogłoszone zostaną niezwłocznie po  zakończeniu pracy komisji poprzez wywieszenie ich w siedzibie i na stronie internetowej szkoły  https://zssport.pl
 10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 11. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od  zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 12. Umowa zostanie zawarta na czas określony w umowie.
 13. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
 14. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia  czynszu w przypadku wzrostu cen za media. 

Wyjaśnienia i informacje:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest

Wioletta Kostrzewska- kierownik gospodarczy

tel. 504 711 908  w godz. 8:00 do 14:00 .

 1. Pomieszczenia do wynajęcia  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 2. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest :

- w  Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie ul. Małopolska 22  - pok. nr 20 ,

- na stronie internetowej szkoły: https://zssport.pl

- na stronie BIP Szkoły https://zssp.bipszczecin.pl/

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu na wynajem pomieszczeń w  Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Umowa najmu.

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
sekretariat@lo12.szczecin.pl 18/05/2021 - 07:43 18/05/2021 - 07:45 43

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
18/05/2021 - 07:45 sekretariat@lo12.szczecin.pl Opublikowany